หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 | พิมพ์ |
เกี่ยวกับโรงเรียน

        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิสัยทัศน์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

หลักการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้

เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ

ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. เป็นหลักสูตรการศึกษา สำหรับ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

จุดหมาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

     ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

    

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

        1. มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นนักเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย  มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่น และมีจิตสำนึกในการรักษาสาธารณสมบัติ

          2. มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความจริงและความถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่ปกปิดความผิดของตนเองและผู้อื่น  ไม่ถือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน

          3. มีระเบียบวินัย พร้อมที่จะปฏิบัติตามกติกาของสังคมอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

          4. รักการเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความฝ่รู้ใฝ่เรียน  รู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรั้ด้วยตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย  และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประฏยชน์ต่อตนเองและสังคม

          5. มีน้ำใจและมีมารยาท มีความเสียสละ มีความกตัญญูรู้คุณ รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ รู้จักขอโทษและให้อภัย

 

 แผนที่กลยุทธ์ รายละเอียดแผนงานโครงการ  มาตรฐานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ประสานพลังสามัคคีชาวเตรียมอุดมศึกษา นำพาองค์กรของเราเข้าสู่มาตรฐานสากล สามารถคลิกได้ตามชื่อข้อมูลข้างล่างนี้

มาตรฐานการควบคุมภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แผนที่กลยุทธ์

รายละเอียดแผนงานโครงการ

มาตรฐานนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ประสานพลังสามัคคีชาวเตรียมอุดมศึกษา นำพาองค์กรของเราเข้าสู่มาตรฐานสากล